UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Wszystko co należy wiedzieć o audytach energetycznych

włącz .

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie klimatu i energii

Podstawowe cele wyrażone za pomocą trzech wielkości:

Zmniejszenie o   Zmniejszenie o   Zwiększenie o
20%   20%   20%
zużycia energii   emisji gazów
cieplarnianych
  produkcji energii
odnawialnych

Wprowadzenie

Dnia 14 listopada 2016 roku upłynął termin wykonania audytów energetycznych, określony w Dekrecie Królewskim 56/2016 opublikowanym dnia 13 lutego tego samego roku. We wspomnianym dekrecie zdefiniowano wszystkie wymagania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego oraz różne rodzaje sankcji przewidzianych w przypadku jego niewykonania.

Reasumując, dekret ma na celu wdrożenie wymaganego pakietu środków, który gwarantuje osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii wyznaczonych przez Komisję Europejską na rok 2020.

Które firmy podlegają Dekretowi Królewskiemu 56/2016?

Dekret Królewski 56/2016 stanowi, że wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkowe w przypadku dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub których obrót przekracza 50 mln € lub których bilans ogólny wynosi 43 mln €. Wielkie spółki również mają obowiązek wykonania audytu energetycznego. Poza tym, niespełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami w wysokości do 60 000 €.

Firmy tego typu, określone w Dekrecie Królewskim 56/2016, są zobowiązane powtarzać audyt energetyczny co 4 lata, począwszy od ostatniego audytu.

KTO MUSI SPEŁNIĆ WYMOGI DEKRETU?


Powyższe skutkuje tym, że w przypadku wykrycia braku aktualnego audytu podczas kontroli wykonywanej przez funkcjonariusza kompetentnego organu, a w związku z tym - niespełnienia wymogów Dekretu Królewskiego 56/2016, organ administracji nałoży odpowiednią sankcję.

Jakimi rozwiązaniami dysponuje firma, aby spełnić wymogi Dekretu Królewskiego 56/2016?

Jak mogliśmy się przekonać, bezwzględnie zaleca się wykonanie analizy energetycznej nawet po upływie ustawowego terminu, aby spełnić wymogi obowiązujących przepisów.

W celu spełnienia wymogów nałożonych przez Dekret Królewski 56/2016, audyt energetyczny może zostać wykonany za pomocą dwóch różnych metod:

Jakimi rozwiązaniami dysponuje firma, aby spełnić wymogi Dekretu Królewskiego 56/2016?

Instalacja stałego systemu SGE (Sistema de Gestión Energética - system zarządzania energią).
PWykonanie audytów za pomocą przenośnego sprzętu.
Wdrożenie systemu zarządzania energią (SGE) wymaga zainstalowania sprzętu pomiarowego w celu stałej rejestracji danych. W ten sposób można uzyskać prawdziwe, identyfikowalne informacje umożliwiające wykrycie nieprawidłowości oraz możliwości uzyskania poprawy wobec konieczności zmniejszenia i optymalizacji poboru energii, co ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugą opcją umożliwiającą wykonanie audytu energetycznego jest zainstalowanie przenośnych urządzeń pomiarowych w celu ustalenia podstawowego profilu poboru energii w instalacji, uzyskując identyfikowalne dane pozwalające opracować strategiczny plan optymalizacji poboru energii i efektywności energetycznej instalacji.

Firma CIRCUTOR oferuje MYeBOX®, nowatorski przenośny analizator sieci i jakości zasilania, będący idealnym wsparciem dla wszystkich firm, które zobowiązanych do wykonania audytu energetycznego. Jest to jednocześnie innowacyjne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku.

CZY PRZEWIDZIANO SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW DEKRETU?
Niedopełnienie wymogów Dekretu Królewskiego może skutkować karą do 60 000 euro jeśli chodzi o audyty energetyczne
  KIEDY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AUDYT?
Co 4 lata od ostatniego audytu

Oszczędności w zakresie przemieszczania się, czasu i środków


Cechą wyróżniającą to urządzenie spośród innych dostępnych na rynku jest bezprzewodowe połączenie zapewniające całkowicie zdalne sterowanie.

MYeBOX®: Najlepszy sprzęt do wykonania audytów w zakresie efektywności energetycznej.

MYeBOX®: Najlepszy sprzęt do wykonania audytów w zakresie efektywności energetycznej

Mając na uwadze wykonywanie audytów energetycznych, CIRCUTOR przedstawia swój nowy przenośny analizator sieci i jakości zasilania z systemem bezprzewodowym: MYeBOX®.

Urządzenie to zawierające najnowszą technologię stosowaną w przenośnym sprzęcie pomiarowym, zostało zaprojektowane do pomiaru i rejestracji parametrów elektrycznych i poboru energii z innych źródeł. Cechą wyróżniającą to urządzenie spośród innych dostępnych na rynku jest bezprzewodowe połączenie zapewniające całkowicie zdalne sterowanie.

Urządzenie zawiera system połączenia Wi-Fi i/lub 3G umożliwiający konfigurowanie, monitorowanie i rejestrowanie danych za pomocą urządzeń typu smartfon lub tablet z dowolnej lokalizacji, bez konieczności znajdowania się w pobliżu danej instalacji. Dzięki bezpłatnej aplikacji MYeBOX® (wersja Android i IOS) każdy użytkownik będzie mógł skonfigurować urządzenie, pobrać rejestr i wysłać go do bezpłatnego serwera MYeBOX® Cloud, współdzielić go z innymi osobami oraz odbierać komunikaty za pomocą aplikacji i bezprzewodowo.

Spośród innych zalet, aplikacja pozwala użytkownikowi:

 • Wyświet lać pomiar y w c zasie rzeczywistym
 • Inicjować i zatrzymywać rejestrację danych
 • Uzyskiwać dostęp do zgromadzonych danych i je wyświetlać
 • Bezpłatnie wysyłać zgromadzone dane do serwera w chmurze: MYeBOX® Cloud
 • Wysyłać powiadomienia o alarmach za pomocą poczty elektronicznej
 • Współdzielić w prosty sposób pliki

Dodatkowo MYeBOX® łączy w sobie dwa systemy gromadzenia danych. Jego pamięć wewnętrzna pozwala rejestrować zmienne poboru energii i zdarzenia dotyczące jakości zasilania w samym urządzeniu. Natomiast serwer MYeBOX® Cloud umożliwia dodatkowo automatyczne gromadzenie tych danych, stanowiąc nieodpłatną przestrzeń w chmurze, która pozwala użytkownikowi pobierać wykonane pomiary z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do Internetu, przy czym cała procedura przebiega w szybki i łatwy sposób.

Jakie zalety oferuje ur ządzenie MYeBOX®?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, Dekret Królewski 56/2016 nie tylko ma na celu zachęcić do ograniczenia poboru energii, lecz również zmierza do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też urządzenia serii MYeBOX® nie tylko rejestrują różne zmienne poboru energii, lecz również rejestrują emisję CO2 oraz koszt tej energii (w dowolnej walucie: w euro, dolarach, peso itd.).

Należy podkreślić, że urządzenie może posiadać dwa wejścia cyfrowe umożliwiające pełną kontrolę instalacji. Wejścia mogą zostać zaprogramowane w celu gromadzenia impulsów z innych liczników, także mechanicznych, wody, gazu, ciepła itd. Ta funkcja okazuje się niezbędna, ponieważ audyt energetyczny opiera się nie tylko na badaniu aspektów elektrycznych, lecz również na analizie strumieni energii lub najbardziej reprezentatywnych poborów.

Nowy system audytu
ISO 50001
MYeBOX® umożliwia Ci zabranie ze sobą, w dowolne miejsce i w dowolnym momencie, wszystkich informacji o dokonanych
pomiarach. Niezbędne narzędzie do wykonywania wszelkiego rodzaju audytów energetycznych lub certyfikacji ISO 50001.

Wejścia mogą również być wykorzystywane do wykrywania zmian stanu (otwarty/zamknięty) w celu kontroli bezpieczeństwa, aby informować zarówno o zmianie stanu zabezpieczeń (wyzwolenie przekaźnika) jak i o aktywacji alarmu w przypadku uzyskania dostępu przez nieupoważnioną osobę, pożaru lub zalania. Inne ustawienie wspomnianych wejść może być również użyte w celu zmiany taryfy poprzez gromadzenie danych dotyczących poboru, emisji i kosztu z dwóch różnych źródeł energii (sieć/ generator).

MYeBOX® umożliwia Ci zabranie ze sobą, w dowolne miejsce i w dowolnym momencie, wszystkich informacji o dokonanych pomiarach. Niezbędne narzędzie do wykonywania wszelkiego rodzaju audytów energetycznych lub certyfikacji ISO 50001.

Oprócz tych dwóch wejść, MYeBOX® może być wyposażony w dwa wyjścia tranzystorowe do informowania o alarmach. Za pomocą urządzenia można zaprogramować granice (wartość i czas) dla każdej zmiennej, łącznie ze zdarzeniami jakościowymi (zapady napięcia, przepięcia, przerwy w zasilaniu lub stany przejściowe) lub zmianami stanu wejść cyfrowych w celu zapisania zdarzenia w pamięci wewnętrznej, a także aktywować wyjście tranzystorowe do trybu alarmowego i wysyłać wiadomości pocztą elektroniczną do osób zajmujących się konserwacją w celu natychmiastowego powiadomienia o wszelkich alarmach instalacji.

Typowym błędem w tego rodzaju aplikacjach jest nieprawidłowe ustawienie funkcji wykrywania zmiennej prądu na skutek określonego wyboru zakresu cęgów prądowych. Urządzenia serii MYeBOX® wykrywają automatycznie zakres podłączonych cęgów, a w przypadku cęgów wielozakresowych istnieje możliwość dostosowania odpowiedniego zakresu za pomocą aplikacji. W przypadku wystąpienia błędu w programowaniu zakresu prądu, standardowym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest udanie się do instalacji w celu zmiany konfiguracji sprzętu oraz wykonanie ponownego pomiaru. Ta procedura pociąga za sobą dodatkowe koszty, zarówno jeśli chodzi o czas jak i o koszty wygenerowane na skutek przemieszczenia się pracownika. Aby złagodzić te negatywne konsekwencje ekonomiczne, urządzenia MYeBOX® umożliwiają zdalną modyfikację zakresu, a także wyłączenie i ponowne zarejestrowanie pomiarów przez sprzęt.

Ponadto, nie mniej istotne znaczenie ma funkcja urządzenia służąca do zapisywania zmiennych, znana również jako rozdzielczość. Wspólną cechą analizatorów sieci jest zapisywanie wszystkich zmiennych w stałej jednostce czasu określonej przez użytkownika. MYeBOX® umożliwia użytkownikowi wybór okresu zapisywania każdego parametru osobno, przy czym dla każdej zmiennej można wybrać okres zapisywania co 1 sekundę, 1 minutę, 5 minut, 15 minut, 1 godzinę lub 1 dzień. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikowi na dokładniejszą kontrolę każdej zmiennej poprzez programowanie krótszych zakresów czasu dla bardziej krytycznych zmiennych jak napięcie lub prąd, natomiast dłuższych zakresów czasu dla wartości mniej krytycznych jak energia.

MYeBOX® posiada dwa wejścia cyfrowe z możliwością pełnego konfigurowania przez użytkownika, w celu dostosowania do potrzeb każdej instalacji.
MYeBOX® posiada dwa wejścia cyfrowe z możliwością pełnego konfigurowania
przez użytkownika, w celu dostosowania do potrzeb każdej instalacji.
Dodatkowo, może być wyposażony w dwa wyjścia tranzystorowe do informowania o alarmach.
Dodatkowo, może być wyposażony w dwa wyjścia
tranzystorowe do informowania o alarmach.
Urządzenie umożliwia również zapis zmiennych za pomocą funkcji zwanej rozdzielczością.
Urządzenie umożliwia również zapis zmiennych za
pomocą funkcji zwanej rozdzielczością.

Zmniejszenie kosztów pośrednich

Możliwość dysponowania opcją zdalnego sterowania przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów związanych z transportem, z uwagi na fakt, że wykonywanie audytu powoduje konieczność wielokrotnego udania się do danej instalacji, aby podłączyć sprzęt, powrócić w celu jego odłączenia, pobrać dane zapisane w pamięci, wykonać raport i powrócić w celu przedstawienia odpowiednich rozwiązań. Dzięki urządzeniu z systemem zdalnego sterowania oraz dzięki danym w chmurze, można pobrać dane z pamięci w trybie online i przedstawić raport podczas odinstalowywania sprzętu, zmniejszając ilość niezbędnych przemieszczeń, a tym samym oszczędzając czas i środki.

Rys. 1 Za pomocą MYeBOX® można korygować, lokalnie lub w sposób zdalny, wszelkie błędy instalacji w czujnikach prądowych.

Rys. 1 Za pomocą MYeBOX® można korygować, lokalnie lub w
sposób zdalny, wszelkie błędy instalacji w czujnikach prądowych.

Należy podkreślić, że za pomocą zdalnego połączenia można rozwiązać problemy związane z podłączeniem urządzenia, które są bardzo typowe dla tych analiz. Dzięki zdalnemu połączeniu, można wykryć błędy konfiguracji oraz zdalnie przekonfigurować urządzenie, ponownie włączając rejestrację danych wewnętrznych. Takie problemy jak nieprawidłowo zainstalowane cęgi prądowe powodują błędne obliczenie energii, natomiast niezgodność faz prądu i napięcia generuje błędy w obliczeniu współczynnika mocy, cosinusa φ, mocy i energii.

Rys. 2 Oprócz tego, wszelkie błędy w podłączeniach pomiaru napięcia można również rozwiązać lokalnie lub w sposób zdalny.

Rys. 2 Oprócz tego, wszelkie błędy w podłączeniach pomiaru
napięcia można również rozwiązać lokalnie lub w sposób zdalny.

Przy tego typu błędach, w przypadku braku opcji zdalnego połączenia, konieczne jest powtórne wykonanie zapisów (na przestrzeni godzin, dni lub tygodni), co niesie za sobą koszty związane z wielokrotnymi przemieszczeniami w celu dokonania odpowiednich korekt.


Dzięki zdalnej konfiguracji MYeBOX®, można korygować błędy połączenia i uzyskać prawidłowe pomiary bez konieczności ponownego udania się do instalacji.

 

Nie należy zapominać o bezpieczeństwie

Nieprawidłowa konfiguracja lub podłączenie analizatora sieci wymaga ponownych czynności w rozdzielnicy w celu usunięcia problemu, z czym związane jest ryzyko porażenia prądem. Jeśli dodatkowo pomiary są wykonywane w instalacji średniego napięcia, z pewnością zajmie to więcej czasu ze względu na protokoły bezpieczeństwa.

Dzięki zdalnej konfiguracji urządzenia za pomocą smartfona lub tabletu, można rozwiązać wszystkie opisane problemy bez konieczności manipulowania aktywnymi częściami instalacji, unikając tym samym ryzyka porażenia prądem.

Automatyczne i bezpłatne przygotowanie raportów

Jak już wspomnieliśmy w tym artykule, MYeBOX® zachowuje pliki zapisane w jego pamięci wewnętrznej i dodatkowo może je automatycznie wysłać do serwera w chmurze. Zatem dane mogą zostać pobrane bezpośrednio z urządzenia lub poprzez dostęp do serwera, przy czym istnieje również możliwość utworzenia linku do pobierania danych i współdzielenia go z dowolnym użytkownikiem.

CIRCUTOR oferuje bezpłatne narzędzie software Power Vision+ do otwierania pobranych plików, w którym każdy użytkownik może wyświetlić dane zarejestrowane przez analizator, w formie wykresu lub tabeli, z możliwością eksportu do formatu Excel lub TXT.

Dzięki Power Vision+, każdy użytkownik może utworzyć własny model dokumentu w zależności od analizy, którą zamierza wykonać, dodając wykresy, tabele, obrazy, tekst itd. Po utworzeniu modelu dokumentu, należy jedynie załadować odpowiedni plik danych, który został pobrany, a oprogramowanie samo wypełni raport rzeczywistymi danymi w utworzonym modelu, przy czym istnieje opcja wydruku raportu w celu zaprezentowania go klientom końcowym. W ten sposób przygotowanie raportu nie jest już kłopotliwym zadaniem, a jednocześnie zostaje zaoszczędzony czas i zmniejszona liczba czynności niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Oprócz tego, PowerVision+ może wykonać automatyczną analizę jakości zasilania napięciem każdej instalacji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów dotyczących jakości zasilania - EN 50160. Tak więc, poprzez proste naciśnięcie przycisku można automatycznie uzyskać raport, w którym zostanie podany stan każdego parametru elektrycznego, zgodnie z wytycznymi obowiązujących przepisów.

myebox.es

Wnioski

Jak już dowiedzieliśmy się, obowiązek spełnienia wymogów Dekretu Królewskiego 56/2016 nakłada konieczność wykonania audytów przez duże firmy. Oprócz dostosowania się do obowiązujących przepisów, ważne jest, aby wszyscy starali się zmniejszyć negatywne skutki ekonomiczne i klimatyczne.

CIRCUTOR zachęca firmy do wykonywania audytów enermyebox. es getycznych z wielu powodów:

 • aby spełnić wymogi obowiązujących przepisów,
 • aby zoptymalizować całkowitą efektywność energetyczną w celu zmniejszenia poboru energii i kosztów,
 • aby zwiększyć zaangażowanie światowe w celu zatrzymania zmian klimatycznych, 
 • aby zmotywować do ekoefektywności.

 

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT